بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

4 استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

سخن از انسجام و پیوستگی متن قرآن به گذشته های دور در اندیشه قرآن پژوهان مسـلمان برمی گردد. به رغم باور عموم قرآن پژوهان غربی به پراکنـدگی مـتن قـرآن، در دوران معاصـر دسته ای از ایشان با اتکا به دانش های ادبی و زبانی، در پی اثبات انسجام و پیوسـتگی ایـن متن مقدس در قالب نظریه نظم متقارن بر آمده اند. مقاله حاضر با در پیش گرفتن روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی رویکرد «ریموند فرین»، قرآن پژوه معاصر خواهد پرداخت. وی با رویکردی ادبی به اثبات انسجام ساختاری سوره بقره می پردازد. این مقاله، نخست به معرفی مفهوم نظم متقارن پرداخته و پس از آن دیدگاه ریموند فرین در نظم سوره بقره را بیان کرده و به نقد و بررسی آن می پردازد. ریموند فرین سوره بقره را به نُه بخش تقسیم می نماید و به صورت معکوس میان بخش‌های سوره ارتباط برقرار کرده و یک مدل کلی و فراگیر را از ارتباط بخش‌های سوره ارائه می کند. از جمله نقدهایی که بر کار وی وارد است؛ می توان به عدم ذکر مبانی تقسیم بندی ارائه تفاسیر اشتباه از سوره بقره، معیوب بودن برخی از ساختارهای درون بخشی سوره بقره، عدم توانایی قرار دادن یازده آیه پایانی بخش C’ در ساختار کلی سوره، ناکافی بودن شواهد تقارن میان بخش‌ها اشاره نمود. از نتایج این پژوهش اثبات ساختار منظم سوره بقره در قالب نظریه نظم متقارن می باشد که نشان می دهد سوره بقره منسجم است و هر آیه درست همانجایی از متن که باید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rereading the Structural Coherence of the Holy Qurʾān in Light of Raymond Farrin's Theory of Symmetrical Order (the Case of Surah al-Baqarah)

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Fazeli 1
 • Bemanali Dehghan Mangabadi 2
 • Mohammad Ali Haydari Mazraih Akhund 3
 • Ahmad Zare Zardini 4
1 PhD in Qurʾānic and Hadith Sciences, Comparative Exegesis, Faculty of Theology, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran
3 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University, Meybod, Iran
4 Assistant professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Writing about the coherence and continuity of the text of the Qurʾān goes back to the distant past in the thought of the Muslim Qurʾānic scholars. In spite of the general belief of the Western Qurʾānic scholars in the dispersion of the Qurʾānic text, in the modern era, a group of them, relying on literary and linguistic knowledge, have sought to prove the coherence and continuity of this holy text in the form of the theory of symmetrical order. The present descriptive-analytical research article examined the approach taken by Raymond Farrin, a contemporary Qurʾānic scholar. He proves the structural coherence of Surah al-Baqarah within a literary approach. This article first introduces the concept of symmetrical order and then expresses Raymond Frein's view on the order of Surah Al-Baqarah and reviews it. Raymond Farrin divides Surah Al-Baqarah into nine parts and inversely establishes some links between the parts of the surah and presents a general and comprehensive model of the relationship between the parts of the surah. Among the criticisms laid against his work we can point out the lack of mention of the basis of division, presenting wrong interpretations of Surah Al-Baqarah, the defectiveness of some of the internal structures of Surah Al-Baqarah, the inability to place the final eleven ayahs of section C' in the overall structure of the surah, the insufficiency of the evidence of symmetry between the sections. This research, among others, proved the regular structure of Surah Al-Baqarah in the form of the theory of symmetrical order, which shows that Surah Al-Baqarah is coherent and each ayah is placed exactly where it should.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cyclic composition
 • Raymond Farrin
 • Surah Al-Baqarah
 • symmetric order anagram
 1. - قرآن کریم

  1. احمدیار، محمدحسین؛ ولوی، سیمین؛ باقر، علیرضا (1400)، «بلاغت سامی و قواعد نظم متقارن و نقد و بررسی آن در سوره صف»، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، سال9، شماره4، 26-63.
  2. بازرگان، عبدالعلی (1375ش). نظم قرآن، تهران: انتشارات قلم.
  3. بحرانى، هاشم بن سلیمان (1415) البرهان فی تفسیر القرآن، قم: موسسة البعثة.
  4. تهانوی، اشرف علی (بی تا). تفسیر بیان القرآن، 3 جلد، لاهور: مکتبه رحمانیه.
  5. حسینی کاشانی، فاطمه مرضیه (1400)، «خوانش سوره هل اتی بر مبنای نظرییه نظم متقارن کویپرس»، دوفصلنامه مطالعات تفسیری و معناشناختی قرآنی، شماره14: 67-92.
  6. حوی، سعید (1409) الاساس فی التفسیر، بیروت: دارالسلام.
  7. خامه گر، محمد (1386ش). ساختار هندسى سوره هاى قرآن: پیش درآمدى بر روش هاى نوین ترجمه و تفسیر قرآن کریم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى.
  8. زارع زردینی، احمد؛ لسانی فشارکی، محمدعلی؛ خلیلی، میثم (1398)، « گونه شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی(مطالعه موردی سوره بقره)»، دوفصلنامه علمی پژوهش های زبانشناختی قرآن، شماره16: 73-94.
  9. طباطبایی، محمدحسین(1412ق)،المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.
  10. فرین، ریموند (1398) رابطه ساختار و تفسیر در قرآن (مطالعه ای بر تقارن و انسجام در متن مقدس اسلام)، مترجم: محمدیان، سمیه، تهران: ارشدان.
  11. فضل الله، محمد حسین(1419ق)، من وحى القرآن، بیروت، دار الملاک.
  12. قطب، سید(1425ق)، فى ظلال القرآن، بیروت: دار الشروق.
  13. حویزى، عبدعلى بن جمعه(1415) تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان.
  14. Anwar Qureshi; Jawad (2017). “Ring Composition in Surat Yusuf (Q. 12)”. JIQSA 2: 149-173
  15. Cuypers; Michel (1995). “Structures rhétoriques dans le Coran: Une analyse structurelle de la sourate ‘Joseph’ et de quelques sourates brèves”. MIDEO, 8 (22), 107–195.
  16. Douglas, Mary(2007). Thinking in Circles: An Essay on Ring Composition. New Haven: Yale University Press.
  17. El-Awa, Salwa M.( 2006) Textual Relations in the Qur'an: Relevance, Coherence and Structure, London: Routledge.
  18. Fahd,(2000) “Isaf wa Na’ila” in Encyclopedia of Islam, 2nd edn, vol. 4, 91–92.
  19. Farrin, Raymond(2010), Surat al-Baqara: A Structural Analysis." The Muslim World 100: 17-32.
  20. Farrin; Raymond (2014). Structure and Quranic Interpretation: A Study of Symmetry and Coherence in Islam’s Holy Text. Ashland, OR: White Cloud Press.
  21. Haleem, Abdel(2004). The Glorious Kur’an; The Qur’an: A new translation, (Oxford: Oxford University Press.
  22. Mir, Mustansir (1986) “The Qur’anic Story of Joseph: Plot, Themes, and Characters,” The Muslim World 76: 1–15.
  23. Mir, Mustansir (1986).Coherence in the Qur’an: A Study of Islahı’s Concept of Nazm in Tadabbur-i Qur’an (Indianapolis: American Trust Publications.
  24. Mir, Mustansir (2000). “Irony in the Qurʾān: A Study of the Story of Joseph”. Literary Structures of Religious Meaning in the Qurʾān، 173–187.
  25. Mir, Mustansir (1986). “The Qurʾānic Study of Joseph: Plot, Themes, and Characters” JIQSA. 76، 1–15.
  26. Mir, Mustansir (2004). “The Sura as a Unity: A Twentieth century development in Qur’an exegesis.” The Koran: Critical Concepts in Islamic Studies, Ed. Colin Turner. Vol. 4. London: Routledge.
  27. Neuwirth ,Angelika (1981). Studien zur Komposition der mekkunischen Suren, Berlin: Walter de Gruyter.
  28. Neuwirth, Angelika )1980). “Zur Struktur der Yūsuf-Sure. Studien aus Arabistik und Semitistik”, MIDEO; 125–152.
  29. Reda, Nevin, (2017). The al-Baqara Crescendo: Understanding the Qurʾan’s Style, Narrative Structure, and Running Themes. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
  30. Robbison, Neal(1996). discovering the Qor'an: A Contemporary to a Veiled‌ Text‌ (London‌: SCM.
  31. Robinson, Neal )2003). Discovering the Qurʾan: A Contemporary Approach to a Veiled Text. Washington, DC: Georgetown University Press.
  32. Robinson, Neal(2001). ‘Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Sūrat al-Māʾida’, Journal of Qur’anic Studies,vol. 3, No.1
  33. Sinai, Nicolai (2017). “Review Essay: Going Round in Circles”. JQS 19:108; 106–122.
  34. Smith ,Robertson, (1972) The Religion of the Semites: The Fundamental Institutions (New York: Schocken, 269–311.
  35. Smith, David (2001). “The Structure of al-Baqarah,” The Muslim World 91: 121–36.
  36. Zahniser, Mathias(2000) “Major Transitions and Thematic Borders in Two Long Suras: al-Baqara and al-Nisa in Issa J. Boullata (ed.), Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an, 26–55.