دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، خرداد 1402، صفحه 1-118 
بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره)

صفحه 1-22

حمیدرضا فاضلی؛ بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ احمد زارع زردینی