بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ ‌دکتری،‌ گروه زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه‌ ‌آزاد‌ ‌اسلامی‌،تهران،ایران

2 دانشیار،‌گروه زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه‌ ‌آزاد‌ ‌اسلامی‌، تهران،ایران

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه‌ ‌آزاد‌ ‌اسلامی‌، تهران،ایران

چکیده

یکی از نظریات مطرح شده درباره نظم قرآن کریم، نظریه میشل کویپرس است که با استفاده از ادبیات نظم متقارن و معکوس رهیافتی نو، به نظم و انسجام قرآن دارد. وی در نظریه خود، به فن تالیف کلام توجه می کند ودیدگاهی کل نگر به قرآن دارد. ایشان متن را به سطوح مختلف تقسیم می کند، آنگاه اشکال گوناگون تقارن در این نظریه را با کمک شاخص های تالیفی مطرح کرده و به بررسی اشکال تقارن می‌پردازد.نیز توازی ترادفی، توازی تضادی، توازی تالیفی یا تکاملی، نظم محوری یا ترکیب دایره‌ای، نظم معکوس یا ترکیب آینه‌ای یا مقابله عکسی از اشکال گوناگون تقارن است که به کمک شاخص‌های تالیفی تجاور، دوتایی بودن، ترادف، تضاد، تشابه، تکرار یا این‌همانی، تماثل صوتی یا هم‌صدایی، شباهت‌های صرفی، ساختار نحوی یکسان برای تحلیل و بررسی متن مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله پس از تبیین و توضیح نظریه مذکور، جامعیت و کارایی آن از طریق تطبیق قواعد مورد استناد کویپرس در سوره اعلی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که اجرای قواعد مورد نظر در این سوره و تقسیم بندی آیات در سطح فَرع، قِسم و جُزء در تعداد قابل توجهی از آیات تطبیق نمی کند اما در سطح، مَفصَل و مقطع در همه آیات مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of Cuypers's Method in Symmetrical Order Literature and its Application in Surah Al-Aʻlā

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Ahmadyar 1
 • Simin Valavi 2
 • Alireza Baqer 3
1 PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the theories about the Holy Qurʾān is the theory of Michel Cuypers, who has a new approach to the order and coherence of the Qurʾān by using the method of symmetrical and inverse order. He divides the text into different levels, then introduces the various forms of symmetry in this theory with the help of authorial indicators and examines the forms of symmetry. Other forms of symmetry, i.e. synonymic parallelism, antonymic parallelism, authorial or evolutionary parallelism, axial order or circular composition, inverse order or mirror composition, or photographic contrast that are used for textual analysis with the help of authorial indicators of duality, synonymy, antonymy, similarity, repetition or identity, phonetic or consonantal allegory, morphological similarities, identical syntactic structure. In this article, after explaining the theory, its comprehensiveness and efficiency have been examined by applying the rules cited by Cuypers in Surah Al-Aʻlā, and it has been determined that the implementation of the aforementioned rules in this Surah and the classification of ayahs into sub-section, section, and part does not apply to a considerable number of ayahs. However, at the level of mafsal and maghta', it corresponds to all the ayahs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coherence of the Qurʾān
 • symmetrical order
 • reverse order Cuypers
 • Surah Al-Aʻlā
 1. - قرآن کریم

  1. ابن عاشور،محمد الطاهر،(1984م)،التحریر والتنویر،ج 28،تونس،الدار التونسیة للنشر
  2. ابن عجیبة،بیتا،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج7، بدون محل،بدون ناشر
  3. ابن منظور الأنصاری،محمد،( 1414 هـ )،لسان العرب، چاپ سوم ،ج5،بیروت،دار صادر
  4. ابو زهره‌،محمد،1998م، المعجزۀ الکبری‌ القرآن‌، مصر،‌قاهره‌، دارالفکر العربی

  5 . الباقلانی،أبو بکر محمد بن الطیب 1997،إعجاز القرآن،محقق أحمد صقر، مصر،ناشر دارالمعارف

  1. البقاعی،برهان الدین،1404ق-1984م ،نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور ، قاهره ،دارالکتاب الإسلامی
  2. التفتازانی،سعدالدین،(بیتا)، مطول،ج1،باحاشیة سید میر شری،بدون محل،مکتبة الداوری‌

  8 . الثعالبی،ابو منصور،(بیتا)،فقه اللغه،محقق:جمال طلبه، بیروت-لبنان،دارالکتب العلمیة

  1. الرازی، فخر الدین، بیتا،تفسیر کبیر ،بیروت،دار الکتب العلمیه
  2. الزرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر، 1376 ق- 1957 م،البرهان فی علوم القرآن ،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم ،لبنان، بیروت، ناشر: دار إحیاء الکتب العربیة
  3. السیوطی،عبد الرحمن بن أبی بکر،جلال الدین السیوطی1408 ق- 1988م، ،معترک الأقران فی إعجاز القرآن، لبنان، بیروت ناشر: دار الکتب العلمیة
  4. الصافی،محمود،( 1998م)،الجدول فی اعراب القرآن وصرفه وبیانه، چاپ چهارم، ج14،دمشق-بیروت، دارالرشید و مؤسسة الایمان
  5. صبحی صالح، (1407هـ)،دراسات فی فقه اللغة،جلد1، چاپ اول 1379هـ ، بیروت،دار العلم للملایین
  6. الطباطبایی،محمدحسین،(بیتا)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20، بدون محل،منشورات اسماعیلیان
  7. الطبرسی،ابوعلی،فضل بن حسن،(1995م)،مجمع البیان فی تفسیر القرآن،چاپ اول،ج9،بیروت-لبنان،مؤسسة الأعلمی للمطبوعات
  8. فولادوند، محمد مهدی،(۱۳۷۶ش)، ترجمه قرآن کریم،تهران،دارالقرآن الکریم
  9. کویپرس،میشل ،(2018م) ،فی نظم القرآن، بیروت،لبنان،دارالمشرق
  10. کویپرس،میشل،(2016م)،فی نظم سوره المائده،مترجم: عمرو عبدالعاطی صالح،بیروت،دارالمشرق
  11. کویپرس،میشل،(2017م) ،دلیل تدریبی للتحلیل البلاغی، القاهره،المعهد الدومنیکی للدراسات الشرقیه
  12. مجله کتاب ماه دین(فروردین1388ش)شماره 128،تهران
  13. مکوند،محمود،(1395ش)،رساله دکتری:تحلیل(نظم معکوس)در ساختار متن قرآن با تاکید بر اندیشه میشل کویپرس،دانشگاه قم
  14. edited by angela crawly'shadan pub'tehran'iran'2005'p.67&306-ring composition-oxford