تحلیل بینامتنی کاربرد آیات قرآن در منشآت قائم مقام فراهانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

قرآن یکی از آبشخورهای اصلی ادبیات فارسی است و شاعران و نویسندگان به شیوه‌های مختلف از آن بهره گرفته‌اند، به گونه‌ای که روابط بینامتنی کاملی بین قرآن و متون ادبی دیده می شود. این رابطه از اقتباس و تلمیح شروع و به سطوح عمیق تر بینامتنیت ختم می شود. در پژوهش حاضر به منشآت قائم مقام فراهانی از منظر بینامتنیت پرداخته شده، و چنانکه دیده خواهد شد بهره گیری او از آیات قرآن به روش های مختلفی انجام شده است. گاهی از عین آیه با همان بافت قرآنی خود بهره می گیرد، در شیوه دیگر از عین آیه ولی در بافت دیگری استفاده می کند، گاهی استفاده بلاغی و ادبی از آیه بیشتر مدنظر است، در برخی نامه ها بیشتر بر اقناع مخاطب و خواننده متمرکز می شود و آیات را با این هدف به کار می برد، گاهی در ساختار ظاهری آیه دخل و تصرف کرده و بخش هایی از آیه را می آورد و با آن، غرض خود را پیش می برد، در برخی نامه ها مضمون آیه مورد نظر نویسنده است و با اشارتی به آن مضمون، نوشته خود را به رنگ و بوی قرآنی می آراید. گاهی متناسب با نشانه متنی از آیه استفاده می شود و یک نشانه واژگانی یا معنایی نویسنده را به استفاده از آیه هدایت می کند. برای روشمندتر شدن و نتیجه بخش تر بودن مباحث، یافته های پژوهش در سطوح واژگانی- نحوی، بلاغی، معنایی و کاربردشناسی یا بافتیِ زبان، دسته بندی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Intertextual Analysis of the Use of Qurʾānic Ayahs in Monsha'at Qa'em-Maqam Farahani

نویسنده [English]

 • Alireza Nabilou
Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, University of Qom, Iran
چکیده [English]

The use of Qurʾānic ayahs and themes is one of the main sources of Persian language and literature poets and writers who have used this it in different ways, to the extent that complete intertextual relationships between the Qurʾān and literary texts can be seen. This relationship begins with adaptation and allusion and ends with deeper levels of intertextuality. In the current research, Monsha'at Qa'em-Maqam Farahani is discussed from the perspective of intertextuality, and as it will be seen, Qa'em-Maqam's use of Qurʾānic ayahs has been done in numerous ways: sometimes the author uses the same ayahs with the same Qurʾānic context, sometimes he uses the same ayah in a different context, and at other times the rhetorical and literary use of the ayah is more important to him. In some letters, he focuses more on persuading the audience and the reader and uses ayahs for this purpose, sometimes he interferes in the apparent structure of the ayah and mentions parts of it, and by doing so, he advances his goal. In some letters, there is a trace of the thematic content of the ayah intended by the author, while sometimes an ayah is used in accordance with a textual sign, and a lexical or semantic sign guides the author to use the ayah. In order to make the discussions more methodical and fruitful, the research findings are categorized in the lexical-syntactic, rhetorical, semantic, and pragmatic or contextual level of the language.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intertextual analysis
 • Qurʾānic ayahs
 • Monsha'at
 • Qa'em- Maqam Farahani
 1. -قرآن مجید.

  1. آلن، گراهام، (1380)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
  2. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ، (1371)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، 20ج، به کوشش محمدمهدی ناصح و محمدجعفر یاحقی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامى.
  3. پین، مایکل، (1390)، لکان، دریدا، کریستوا، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
  4. جرجانی، حسین بن حسن، ( 1377)، تفسیر گازر، 11ج، به کوشش جلال الدین محدث ارموی، بی جا: بی نا.
  5. طباطبایی، محمد حسین، (۱۳۷۸)، تفسیر المیزان،۲۰ ج، ترجمه محمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  6. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، (1352)، تفسیر مجمع البیان، 2ج، ترجمه احمد بهشتی، تهران: فراهانی.
  7. قائم مقام فراهانی، ابوالقاسم، ( 1373)، منشآت، به کوشش بدرالدین یغمایی، تهران: نگاه.
  8. کاشفی، حسین بن علی، (1329)، مواهب علّیه، 4ج، به کوشش محمدرضا جلالی نائینی، تهران: کتابفروشی اقبال.
  9. مکارم شیرازی، ناصر، ( ۱۳۷۹)، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل،۲۰ ج، قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب.
  10. مکاریک، ایرناریما، ( 1388)، دانش نامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگاه.
  11. میبدی، احمد بن محمد، (۱۳۷۱)، کشف الاسرار و عده الابرار، 10 ج، به کوشش علی اصغر حکمت،تهران: امیرکبیر.
  12. Eco, Umberto, (1979), The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, Bloomington: Indiana Up.
  13. Allen, Graham. (1380). Intertextuality, Translation of Payam Yazdanjo, first edition, Tehran: Nashre Markaz.
  14. Payne, Michael. (1390). Lacan, Derrida, Kristova, Translation of Payam Yazdanjo, third edition, Tehran: Nashre Markaz.
  15. Makaryk, Irena Rima. 2018. Encyclopaedia of Contemporary Literary Theory, translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran: Agah.
  16. Qa'em maqame Farahani, Abu al-Qasim. 1373. Monsha'at, by Badreddin Yaghma'i, Tehran: Negah.
  17. Meybodi, Ahmed bin Muhammad. 1371. Kashf al-Asrar and Addat al-Abrar, 10 vols, by Ali Asghar Hekmat, Tehran: Amirkabir.
  18. Makarem Shirazi, Naser. 1379. Alamsal in Tafsir Kitab Allah al-Monzal, 20 vols., Qom: Madrasa al-Imam Ali bin Abi Talib.
  19. Tabatabaei, Mohammad Hossein. 1378. Tafsir al-Mizan, 20 vols, translated by Mohammad Bagher Mousavi, Qom: Islamic Publications Office.
  20. Tabresi, Abu Ali Fazl bin Hassan. 1352. Tafsir Majm al-Bayan, 2 vols, translated by Ahmad Beheshti, Tehran: Farahani.
  21. Abulfatuh Razi, Hossein bin Ali. 1371. Ruz al-Janan va Ruh al-Jinan in Tafsir al-Qur'an, 20 vols, by Mohammad Mahdi Naseh and Mohammad Ja'far Yahaghi, Mashhad: Astane Qodse Razavi, Islamic Research Foundation.
  22. Jorjani, Hossein bin Hassan. 1377. Tafsir Gazor, 11 vols, by Jalal al-Din Muhaddith Ormavi, bija: bina.
  23. Kashefi, Hossein bin Ali. 1329. Mavahebe Aliyye, 4 vols, by Mohammad Reza Jalali Na'ini, Tehran: Iqbal.