دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1395، صفحه 1-160 
بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

صفحه 7-31

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح


بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

صفحه 130-144

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد