دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1395 
همپایگی ساخت‌های متن و آیات در نفثه المصدور و التوسل الی الترسل

صفحه 145-171

علی عابدی؛ مجید سرمدی؛ حسین مسجدی؛ علی محمد گیتی فروز