دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، خرداد 1401، صفحه 1-157 
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره مبارکه یوسف (ع)

صفحه 1-29

مریم یادگاری؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ محمود شهبازی