دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، اردیبهشت 1400، صفحه 1-207 
جلوه هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم

صفحه 119-143

سمیه السادات طباطبایی؛ سیدحسین طباطبایی