دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1399، صفحه 1-178 
تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب

صفحه 59-77

حمیده حسنی؛ دل آرا نعمتی پیرعلی؛ سوسن ال رسول؛ عبدالمجید طالب تاش