دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1399، صفحه 1-192 
بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه

صفحه 117-149

رحیم سلامت آذر؛ حسین نوین؛ عسگر صلاحی


کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم

صفحه 151-177

راضیه سادات میرصفی؛ علی نجفی ایوکی؛ امیر حسین رسول نیا