دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آذر 1399، صفحه 1-190 
تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی

صفحه 139-163

مجتبی نوشادی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید محمود سید صادقی