دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آبان 1397 
توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تأکید بر آراء علامه طباطبایی)

صفحه 71-95

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی؛ احمد پاشازانوس؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی