دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1396 
زیبایی‌شناسی ضرب‌آهنگ در سوره‌های نازعات و تکویر

صفحه 101-127

عیسی متقی زاده؛ هادی نظری منظم؛ سید رضا موسوی