دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1396، صفحه 1-170 
بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

صفحه 41-62

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده