دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، آذر 1401، صفحه 1-119 
چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن

صفحه 79-99

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری؛ نهله غروی نائینی


بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی)

صفحه 119-100

حمیدرضا فاضلی؛ بمانعلی دهقان منگابادی؛ احمد زارع زردینی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند