دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، اردیبهشت 1398 
تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن

صفحه 83-105

عماد صادقی؛ حسین علویمهر؛ سید علی میرآفتاب؛ حسن رضایی هفتادر