دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، بهمن 1398 
بررسی و تحلیل صنعت تشخیص در قرآن کریم

صفحه 173-199

عزت الله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح؛ حسین تک تبار فیروزجانی؛ علی سلگی