دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آبان 1398 
بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

صفحه 83-111

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


«تحلیلی بر آیات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه‌بر کشف‌الاسرار»

صفحه 133-161

بهجت السادات حجازی؛ احمد امیری خراسانی؛ مسلم مظفری


کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

صفحه 181-213

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی