دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مرداد 1398 
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی